First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Další velké vyhlášení výzev v roce 2020

Dotace PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A OBCHOD 

Expanze
Zvýhodněný úvěr od 2 do 45 mil. Kč, s nulovou úrokovou mírou ( bezúročný - 0% p.a.), splatnost až 7 let, odklad splátek až 3,5 let, ve zvýhodněných regionech s finančním příspěvkem (dotací) 700.000,-Kč.

TREND
Jedná se o dotaci na provozní náklady v rámci výzkumu a vývoje (aplikovaný výzkum a experimentální vývoj). Maximální výše dotace 20 mil. Kč, a míra dotace může dosáhnout až 80%. Podporovány budou projekty v oblasti nanotechnologíí, fotoniky, mikro a nano elektrotechniky, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály, pokročilá výrobní technologie.

Nemovitosti
Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako například rekonstrukce výrobní a obchodních hal, technologických a výzkumných center či center strategických služeb. Podpora je zaměřena na rekonstrukci či přístavbu špatně využitých nemovitostí či ,,brownfieldů".

Inovace
Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Školící střediska
Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Technologie
Potřebujete získat nové výrobní kapacity (stroje/technologie/vybavení)? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste malým či středním podnikem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie.

Potenciál
Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.

Aplikace
Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru. Podpora provozních nákladů na VaV. Dotace od 80%.

Úspory energie
Program účinného nakládání s energií, rozvoje energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Program je určený pro podniky všech velikostí. 

Nízkouhlíkové technologií
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin (např: zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě), zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu), zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách), zavádění systémů řízení spotřeby energií, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, atd. dle odkazu.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a dále na nákup pozemků.


Dotace zemědělství, potravinářství agroturistika a lesnictví

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (zemědělci a potravináři)
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a dále na nákup pozemků.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Dotace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů.

Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.  Žadatel musí mít min. 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let. Výše dotace cca 1.200.000,-Kč.

Podpora agroturistiky
V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. tj. malokapacitní ubytování a doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

Investice do nezemědělské činnosti

V rámci této operace budou podporovány vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Zejména se jedná o některé činnosti z třídy C Zpracovatelský průmysl, F Stavebnictví a G Velkoobchod a maloobchod – konkrétní způsobilé činnosti jsou vyjmenovány v programovém dokumentu.

Nemovitosti
Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako například rekonstrukce pro výrobní a obchodní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Podpora je zaměřena na rekonstrukci či přístavbu špatně využitých nemovitostí či braufield.

Úspory energie
Program účinného nakládání s energií, rozvoje energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.
 

Investice do zemědělských podniků
Cílem této dotace je podpořit zemědělské podniky (zemědělce) 40% dotací (příp. 50% dotací) na investice do zemědělství. Investice jsou uvedeny v letáku.

Technika a technolohie pro lesní hospodářství
Dotace je zaměřena na podporu lesníků (lesní podniky, obce a jejich svazky), s cílem zajistit podporu ve výši 50% dotaci na investice do lesního hospodářství (např. stroje pro těžbu, přibližování, zpracování, stroje pro zalesnění, pro  lesní školky atd.).

Dotace města, obce, kraje, neziskové organizaceÚspory energie – bytové domy
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR mimo hl. m. Prahy.  Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Úspory energie – veřejné budovy
(školy, školky, obecné budovy, atd.)

Cílem projektu je, aby obce, města, kraje a další veřejnoprávní subjekty efektivně hospodařily s energiemi. Máte-li vysoké energetické náklady na vytápění např. škol, školek, obecních úřadů atd., je právě tato dotace pro Vás. Realizací záměru snížíte výrazně energetickou náročnost budovy a provozu, snížíte tím i provozní náklady.

Obnova kulturních památek
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.