First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

TREDN 3. výzva

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu TREND,
podprogram 1 – Technologičtí lídři

 

Termíny a lhůty

Datum vyhlášení

29.04.2020

Příjem žádostí do

17.6.2020

Délka projektu

min. 12 měs. max. 60 měs.

 

Finance

Alokace

1 mld. CZK

Max. částka podpory projektu

40 mil. CZK

Výše dotace/podpory

70% + (dotace 70% z 25% nepřímých nákladů* - reálná dotace je tedy vyšší)

Dofinancování žadatelem

30%

*Nepřímé náklady (Flat rate) se nevykazují a berou se ,,paušálně“

Nákladové položky

Investiční

neuznatelné

Osobní náklady

Uznatelné (mzdy vč. odvodů)

Subdodávky

Uznatelné (služby, materiál atd.)

Nepřímé náklady

Uznatelné (uznatelné do výše 25%)*

Ostatní přímé náklady

Uznatelné

*Nepřímé náklady (Flat rate) se nevykazují a berou se ,,paušálně“

Uchazeč a Výsledky projektů

Uchazeč

Podnikatelský subjekt – hlavní role (žadatel)

Výzkumná organizace (VŠ apod.) – vedlejší role

Povolené druhy výsledků VaV

F - užitný nebo průmyslový vzor,
G - prototyp, funkční vzorek,
R - software,
Z - poloprovoz, ověřená technologie.
Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou
akceptovány ještě tyto výsledky: P - patent, N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA).