First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

Technologie – (pro začínající podniky)

Cílem výzvy  dotace je podpořit začínající podnikatele a to prostřednictvím podpory zaměření na strojní a technologické vybavení. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč
  • v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 45 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu