First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 APLIKACE

Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 Výše dotace:

S účinnou spoluprácí:

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 1 do 40 milionů Kč na jeden projekt.

Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

-          malý podnik (<49 zaměstnanců) – 80 % z vynaložených výdajů

-          střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 75 % z vynaložených výdajů

-          velký podnik (>250 zaměstnanců) – 65 % z vynaložených výdajů

Pozn.: Pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo kódu intervence 063 (podpora podnikatelských sítí) a 065 (pozitivní dopad na živ. prostředí) je výše maximální dotace až 80 mil. Kč.

Bez účinné spolupráce:

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 1 do 40 milionů Kč na jeden projekt.

Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

-          malý podnik (<49 zaměstnanců) – 45 % z vynaložených výdajů

-          střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 35 % z vynaložených výdajů

-          velký podnik (>250 zaměstnanců) – 25 % z vynaložených výdajů

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Realizace průmyslového výzkumu (PV) a experimentálního vývoje (EV) ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady (mzdy vč. odvodů)
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na smluvní výzkum
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Jak získat dotaci APLIKACE
Pokud máte ve společnosti zaměstnance, kteří se zabývají vývojem (VaV), zlepšování Vašich produktů, je pro Vás tento program optimální. 

Pro získání dotace v programu Aplikace musíte např.:

-          definovat výstup projektu - jakých zlepšení u svých produktů hodláte dosáhnout

-          zaměřit se na nové či inovativní řešení 

-          znát trh a konkurenční řešení

-          mít alespoň základní zkušenosti s výzkumem a vývojem produktů a kvalitní tým

-          realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

Pro získání dotace z programu Aplikace je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti.  Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho záměru. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů.