First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Komunitární programy - Community Programmes

Programy Evropských společenství patří mezi nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech. Usnesením vlády č. 435 ze dne 9.8.1995 souhlasila vláda České republiky se sjednáním Dodatkového protokolu č. 1 Evropské dohody mezi Společenstvím a Českou republikou, který vstoupil v platnost dne 1. února 1996 a který umožňuje účast České republiky společně s členskými zeměmi na programech Společenství, postupně otevíraných zemím střední a východní Evropy. V Agendě 2000 Evropská komise zdůrazňuje, že účast kandidátských zemí v Komunitárních programech poskytne velmi užitečný nástroj pro přípravu na členství v EU obeznámením se s pracovními postupy a nařízeními komunitárních orgánů.

Česká republika se účastnila ve vzdělávacích programech Socrates, Leonardo da Vinci a Youth for Europe (Mládež pro Evropu) od roku 1997, v programech Raphael, SAVE II a SME (Small and Medium-Sized Enterprises, podpora malého a středního podnikání) od roku 1998. V roce 2000 se Česká republika účastnila program SME 3nd (Small and Medium-Sized Enterprises), Equal Opportunities, SAVE II., Socrates II., Leonardo da Vinci II. a Youth. Od roku 2001 je dále ČR zapojena v programechů FISCALIS a Culture 2000, od roku 2002 je členem Evropské agentury životního prostředí a předpokládá účast v programech IDA II, E-content, MAP (Multi-annual program for enterprises and enterpreneurs), Customs 2002 a Media Plus. ČR podala také žádost o účast v programech Enterprise and Entrepreneurship (na podporu malého a středního podnikání) a Daphne (program pro boj proti násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách).

 

Socrates/Socrates II - gesce ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecně vzdělávací program zahrnující soubor specializovaných podprogramů, v jejichž rámci se realizují projekty, stáže, výměny a odborné semináře. Socrates navazuje na program Tempus. Zvláště je podporována evropská dimenze výuky a přípravy učitelů.

 1. Erasmus - Program pro vysoké školy
 2. Comenius - Program pro spolupráci všech stupňů škol
 3. Lingua - Program pro zkvalitnění jazykové vybavenosti učitelů a žáků
 4. Arion - Program pro řídící pracovníky v oblasti školství
 5. Open Distance Learning - Otevřené distanční vzdělávání - zlepšení přístupu ke vzdělávání
 6. Vzdělávání dospělých - Podpora znalostí o Evropě a povědomí evropské sounáležitosti
 7. Naric - Zapojení do informační sítě vysokých škol a uznávání kvalifikací
 8. Eurydice - Informace o vzdělávání v zemích zapojených do programu Socrates

Participující studenti mají možnost část studijního programu absolvovat na zahraniční vysoké škole. Důležitou roli sehrály výjezdy učitelů a ředitelů škol, které se často staly impulsem ke změnám v rámci školy a k zapojení škol do mezinárodní spolupráce. Neméně důležitým přínosem aktivit je i propagace české kultury a vzdělanosti v zemích EU. V rámci programu vyjelo do různých zemí EU přes 1000 studentů a více než 500 pedagogů. Výsledky spolupráce v rámci programu jsou průběžně využívány i při práci odborných útvarů MŠMT a při koncepci dlouhodobých záměrů v oblasti vzdělávání. Účast v programu Socrates je velice přínosná pro všechny stupně škol. V roce 2000 byla zahájena druhá fáze programu (na období 2000 - 2006) - Socrates II.

 

Leonardo da Vinci/Leonardo da Vinci II

Program podporuje inovaci a zvyšování kvality odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých. Jsou podporovány pilotní projekty, projekty stáží a výměn, zpracování přehledů a analýz týkajících se odborného vzdělávání, kariérového poradenství, rovnosti studijních příležitostí, vzdělávání znevýhodněných skupin, inovací odborné přípravy v důsledku technologických změn, spolupráce VŠ a podniků zaměřené na přenos technologických inovací, zlepšování jazykových dovedností. V letech 1996 a 1997 se do programu Leonardo da Vinci začleňovaly první instituce, do konce roku 1999 to již bylo více než 500 českých organizací. 35 institucí realizuje a řídí schválené pilotní projekty a dalších asi 250 organizací bylo začleněno do projektů řízených zahraničními předkladateli. V rámci programu bylo realizováno téměř 240 projektů, stáží a výměn a celkem vycestovalo více než 2,400 účastníků do 14 zemí. V roce 2000 byla zahájena druhá fáze programu (na období 2000 - 2006) - Leonardo da Vinci II.

 

Youth for Europe

Program podporuje různé výměnné aktivity mládeže do 26 let zaměřené na mimoškolní vzdělávání a využívání volného času. Věnuje se aktivitám určeným přímo mládeži (250 projektů): výměnným pobytům (3650 mladých lidí), podpoře iniciativy (8 projektů), tvořivosti a solidarity mládeže (9 projektů). Další aktivity jsou určeny pracovníkům s mládeží a řídící a odpovědné sféře: 115 studijních pobytů a školení pro 270 pracovníků, spolupráce mezi strukturami členských států, informace pro mládež a výzkumné programy mládeže. Program se naplno rozběhl v letech 1997-1999 a v roce 2000 byla zahájena druhá fáze programu na období 2000 - 2006. Tím, že se programu může zúčastnit i neorganizovaná mládež, jej lze považovat za vhodný a potřebný doplněk současné dotační politiky MŠMT.

 

Komunitární program podpory projektů v oblasti evropského kulturního dědictví. Program je zvláště zaměřen na udržování kulturního dědictví, podporu evropské spolupráce ve prospěch kulturního dědictví a jeho zpřístupňování veřejnosti.

V letech 1995-1998 se 17 českých subjektů zapojilo celkem do 14 projektů programu Raphael (do roku 1998 se ČR účastnila se statutem 3. země). V roce 1999 se 2 čeští účastníci zapojili do dvou projektů programu. Od 1. ledna 2000 byl program Raphael zrušen a nahrazen programem Culture 2000. Účast kandidátských zemí v novém programu však nebyla v roce 2000 možná, jelikož nebylo připraveno příslušné rozhodnutí Rady přidružení. Kromě finančního příspěvku oceňují zástupci z ČR možnost navázání mezinárodní spolupráce v oboru, která překračuje období realizace projektu, zvýšené ocenění kulturních hodnot, které se stanou součástí projektů EU, i zvýšení aktivity domácích subjektů a kumulaci financí při záchraně památky či její prezentace, odborný výzkum apod.

 

SAVE II - gesce ministerstvo průmyslu a obchodu

Program na podporu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti. Pro rok 1998 a 1999 získala ČR finanční podporu na 10 projektů. Další projekty byly přijaty pro rok 2000. Program byl prodloužen až do roku 2002.

SME 3nd - Third Multi-Annual Programme for SMEs (Třetí víceletý program pro malé a střední podniky) - gesce ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj.

Cílem programu je podpora a rozšíření úlohy malých a středních podniků v hospodářství prostřednictvím účelových aktivit v oblasti poradenství, systémů finanční podpory, podpory podnikání a podnikatelských informací. Program je rovněž zaměřen na podporu vzájemné spolupráce institucí malých a středních podniků a spolupráce programů výzkumu s cílem zjistit potřeby malých a středních podniků tak, aby bylo možné přizpůsobit orientaci podpůrných programů. ČR se účastnila následujících programů v rámci Třetího víceletého programu: Euro Info Centres, Europartenariat, Interprise.

Euro Info Centres je programem zaměřeným na informační podporu malých a středních podniků . V ČR působilo k 31.12.2000 v rámci SME 3nd sedm Euro Info Center (EIC) - v Praze, Mostu, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně a Ostravě. EIC Praha je národním koordinátorem sítě a zástupcem v Řídícím výboru v Bruselu. EIC poskytují iformace, poradenství, přímé kontakty na evropské instituce databáze firem a legislativy a přímé propojení s Evropskou komisí a všemi členy celé sítě Euro Info Center (rychlá komunikace a získávání informací o jednotlivých členských státech EU).

Europartenariat podporuje malé a střední podniky z hospodářsky nedostatečně vyvinutých oblastí pro přípravu dohod o technické, finanční nebo obchodní spolupráci s podniky v jiných zemích. Program realizuje Hospodářská komora ČR.

Interprise se zaměřuje na posilování partnerství v oblasti průmyslu a služeb v Evropě a soustřeďuje se na podporu místních, regionálních a národních iniciativ v oblasti spolupráce evropských malých a středních podniků.

Equal opportunities for men and women (Rovné příležitosti pro muže a ženy) - gesce ministerstvo práce a sociálních věcí

Komunitární program pro zlepšení rovných příležitostí pro muže a ženy a posílení role žen v rozhodovacím procesu. Česká republika doposud předložila 4 projekty v celkové hodnotě více než 330,000 €, které jsou v současné době posuzovány EK.

Programy v oblasti zdraví - gesce ministerstvo zdravotnictví

 1. Drug Dependence (Drogová závislost) je program zaměřený na snížení poptávky po drogách, trestní postih dealerů a mezinárodní spolupráci policie v této oblasti.
 2. Health Promotion (Podpora zdraví) podporuje informovanost, vzdělávání a školení v rámci veřejného zdravotnictví, nové zdravotnické koncepce zaměřené na boj proti AIDS, boj proti drogám a alkoholismu a zdravotnickou výchovu.
 3. Combating Cancer (Boj proti rakovině) je akční plán boje proti rakovině v rámci veřejného zdravotnictví, soustřeďuje se na sběr dat a výzkum zaměřený na prevenci proti rakovině a na vzdělávání.
 4. AIDS Prevention and Other Communicable Diseases (Prevence AIDS a jiných přenosných nemocí) je zaměřená především na osvětu: informace o prevenci, zdravotní péči, poradenskou službu, vzdělávání lékařského personálu i na monitorovací a výzkumné aktivity.

Účast ČR byla v některých programech jako např. Drug Dependence prodloužena a očekává se schválení příslušným prováděcích předpisů v EU. Zároveň Česká republika podala žádost o účast v programech Injury Prevention, Rare Diseases, Pollution-related Diseases a Health Monitoring. Příspěvek z programu Phare byl vyplacen naposledy v r. 2000. Od r. 2001 se jedná o 100% příspěvek z českých zdrojů.

 

Program FISCALIS - gesce ministerstvo financí

Fiscalis je nástupcem programu Mathaeus a připravuje pracovníky v oblasti správy daní asociovaných zemí střední a východní Evropy na implementaci pravidel vnitřního trhu EU se zřetelem na aplikaci a prosazení komunitární legislativy a administrativní spolupráci. Program také poskytne daňovým expertům snazší pochopení postupů fiskální kontroly v zemích EU a posílí spolupráci mezi členskými zeměmi EU a asociovanými zeměmi. V rámci programu budou realizovány pracovní stáže, semináře a školení a budou poskytnuty komunikační a informační systémy a příslušné manuály.

 

Komunitární agentury  - (Community Agencies)

Komunitární agentury jsou nezávislé instituce v EU ustavené nařízením Rady, které poskytují sektorové expertízy a standardní technické informace centrálním orgánům EU a jednotlivým členským zemím. Dne 18. července 2000 vyjádřila Evropská komise na Řídícím výboru Phare souhlas a alokací 5,1 mil. € z rozpočtu programu Phare 2000 na Speciální přípravná opatření (2000-2001) pro budoucí účast kandidátských zemí střední a východní Evropy v šesti následujících Komunitárních agenturách:

 • European Centre for the Development of Vocational Training
 • European Environment Agency
 • European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
 • Office for the Harmonisation in the Internal Market
 • European Agency for Safety and Health at Work
 • Translation Centre for Bodies of the European Union

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_komunitarni_programy.html