First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

ÚSPORA VODY V PODNICÍCH

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé, jež chtějí efektivně využívat vodní zdroje ve své společnosti.

Výše dotace až:
Malý podnik         40%
Střední podnik     40%
Velký podnik        40%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  07/2022
Příjem žádostí:     příješm žádostí do 30.09.2022

Specifika výzvy:

·       Cílem dotačního programu je podpořit posilování přechodu na cirkulární ekonomiku v průmyslu zlepšením nakládání s vodou a adaptace na změnu klimatu včetně zlepšení životního prostředí.

·         Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.

·         Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.

·         Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

·         Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.

·         Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.

·         Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku).

·         Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).

·         Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.

·         Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.

·         Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.

·         Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.

·         Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.


Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org