First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Veřejné zakázky

 • v souladu s programem IROP
 • v souladu s programem OPPIK
 • v souladu s ostatními Operačními programy
 • v souladu se zákonem 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

V návaznosti na možnost získání investičních pobídek a dotací z nejrůznějších vládních programů zabezpečujeme kompletní realizaci veřejných zakázek, jejíž správná realizace je nezbytnou podmínkou poskytnutí veřejné podpory.

Při komplexní realizaci veřejných zakázek nabízí naše společnost zajištění formálně, právně a odborně správného průběhu veřejné zakázky s tím, že veškerá konečná rozhodnutí vjednotlivých fázích řízení zůstávají plně v kompetenci zadavatele.

 • Zpracování návrhu výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění a jeho konzultace se zadavatelem.
 • Rozeslání výzvy k jednání zadavatelem zvoleným zájemcům.
 • Vytvoření návrhu kvalifikačních a hodnotících kriterií včetně jejich konzultace se zadavatelem.
 • Vypracování návrhu zadávacích podmínek a návrhu zadávací dokumentace a jejich konzultace se zadavatelem.
 • Zajištění informačních schůzek a prohlídky místa plnění ve spolupráci se zadavatelem.
 • Zajištění předání či rozeslání zadávací dokumentace zájemců, včetně potvrzení jejich předání.
 • Zajištění odpovědí na dotazy zájemců k zadávací dokumentaci ve spolupráci se zadavatelem.
 • Zajištění přijímání obálek s nabídkami, včetně vypracování seznamu doručených nabídek.
 • Organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, včetně zajištění veškeré s tím související administrativy (protokolů):
  • jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků (dle instrukcí zadavatele) a oznámení termínu otevírání obálek s nabídkami
  • otevírání obálek, vytvoření protokolu o otevírání obálek
  • spolupráce při kontrole nabídek po formální stránce
  • spolupráce při kontrole splnění kvalifikačních kriterií
  • spolupráce při hodnocení nabídek (vypracování hodnotících listů dle metodiky vyhlášky MMR) a vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Spolupráce se zadavatelem při vypracování Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
 • Vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení.
 • Zpracování oznámení o uzavření smlouvy.
 • Spolupráce při vypracování Písemné zprávy zadavatele.