First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 DOTAČNÍ TITULY PRO PODPORU ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ a LESNICTVÍ

 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (zemědělci a potravináři)
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a dále na nákup pozemků.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Dotace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů.

Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.  Žadatel musí mít min. 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let. Výše dotace cca 1.200.000,-Kč.

Podpora agroturistiky
V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. tj. malokapacitní ubytování a doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

Investice do nezemědělské činnosti

V rámci této operace budou podporovány vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Zejména se jedná o některé činnosti z třídy C Zpracovatelský průmysl, F Stavebnictví a G Velkoobchod a maloobchod – konkrétní způsobilé činnosti jsou vyjmenovány v programovém dokumentu.

Nemovitosti
Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako například rekonstrukce pro výrobní a obchodní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Podpora je zaměřena na rekonstrukci či přístavbu špatně využitých nemovitostí či braufield.

Úspory energie
Program účinného nakládání s energií, rozvoje energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.