First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

DOTACE PODPORUJÍCÍ ROZVOJ OBCÍ A VENKOVA

Úspory energie – bytové domy
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR mimo hl. m. Prahy.  Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Úspory energie – veřejné budovy
(školy, školky, obecné budovy, atd.)

Cílem projektu je, aby obce, města, kraje a další veřejnoprávní subjekty efektivně hospodařily s energiemi. Máte-li vysoké energetické náklady na vytápění např. škol, školek, obecních úřadů atd., je právě tato dotace pro Vás. Realizací záměru snížíte výrazně energetickou náročnost budovy a provozu, snížíte tím i provozní náklady.

Obnova kulturních památek
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.