First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Dotace 2020-2027

V roce 2020 začíná další sedmiletka Evropské unie (2020 -2027)  HORIZONT EVROPA
V červnu 2018 představila EK (Evropská komise) rozpočet pro výzkum a inovace pro v pořadí již 9. rámcový program pro období 2021 – 2027 Horizont Evropa, který navazuje na Horizont 2020. Navrhovaný rozpočet na období 2021–2027 ve výši 100 miliard eur převyšuje rozpočet Horizontu 2020 o celých 23 miliard eur. Zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizont Evropa (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu Invest EU) a 2,4 miliardy eur pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu.

Co bude oproti Horizontu 2020 nového?

Nová Evropská rada pro inovace
pomůže identifikovat a financovat rychle se rozvíjející a vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál vytvářet nové tržní příležitosti. Inovátorům poskytne přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování, přičemž jeden nástroj bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Rada doplní činnost Evropského inovačního a technologického institutu.


Nové, vysoce ambiciózní, celounijní výzkumné a inovační cíle zaměřené na společenské výzvy a konkurenceschopnost průmyslu, např. boj proti rakovině, čistou dopravu nebo oceány bez plastů.

Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU. Jedná se jednak o zvýšení podpory členským státům, které ve snaze co nejlépe využít svůj výzkumný a inovační potenciál zaostávají. Jednak o profilaci nové synergie se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti, které usnadní koordinaci a kombinování finančních prostředků.

Otevřený přístup k publikacím a údajům napomůže výsledkům vytvořeným za pomoci financování z EU proniknout na trh a zvýší jejich inovační potenciál.

Nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU. Horizont Evropa zefektivní počet partnerství a podpoří účinné a operační propojení s dalšími budoucími programy EU, jako je politika soudržnosti, Evropský obranný fond, program Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, nebo propojení s mezinárodním projektem energie z jaderné syntézy

Členění Horizontu Evropa - Rámcový program Horizont Evropa bude členěn do 3 pilířů – Otevřená věda, Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost a Otevřené inovace. Největší alokace ve výši 52,7 miliard eur připadá na pilíř druhý, který je zaměřen na Globální výzvy a průmyslovou konkurenceschopnost. Na první pilíř, obsahující Otevřenou vědu, je alokováno 25,8 miliard eur a zbylých 13,5 miliard eur připadá na Otevřené inovace ve třetím pilíři. Podrobnější členění je zobrazeno v následující tabulce.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/programy-eu-na-podporu-msp/horizont-evropa/priprava-noveho-programu-pro-vyzkum-a-inovace-2021-_-2027-horizont-evropa--237873/