Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuální výzvy > Zdroje a úspory

Zdroje a úspory

Dotační tituly pro podporu obnovitelných zdrojů a ochrany životního prostředí

Podporované oblasti:

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
 • Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • Prevence vzniku odpadů
 • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • Rekultivace staré skládky
 • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • Posílit biodiverzitu
 • Posílit přirozené funkce krajiny
 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Energetické úspory

 • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Aktuální dotační tituly Operačního programu životní prostředí